THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A
THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Đấu thầu Thông báo mời thầu THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022-2023

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM, VẬT TƯ Y TẾ, VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022-2023

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị. Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu, Bệnh viện Quân y 7A kính mời quý Công ty/Đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia thẩm định giá hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư y tế, vật tư khác năm 2022-2023 của Bệnh viện Quân y 7A

Đề nghị quý Công ty/Đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ về Khoa Trang bị/BVQY7A trước ngày 12/7/2022

Thư mời thẩm định giá hóa chất, vật tư y tế năm 2022-2023

Danh mục mời thẩm định giá Hóa chất tiệt trùng năm 2022-2023

Danh mục mời thẩm định giá hóa chất xét nghiệm năm 2022-2023 nguồn BHYT

Danh mục mời thẩm định giá hóa chất xét nghiệm năm 2022-2023 nguồn Dịch vụ

Danh mục mời thẩm định giá vật tư y tế năm 2022-2023 nguồn BHYT

Danh mục mời thẩm định giá vật tư y tế năm 2022-2023 nguồn Dịch vụ

backtop