Những điểm mới cần lưu ý trong Nghị đinh 131/2020/NĐ-CP về công tác dược lâm sàng.

Những điểm mới cần lưu ý trong Nghị đinh 131/2020/NĐ-CP về công tác dược lâm sàng.

Những điểm mới cần lưu ý trong Nghị đinh 131/2020/NĐ-CP về công tác dược lâm sàng.

Những điểm mới cần lưu ý trong Nghị đinh 131/2020/NĐ-CP về công tác dược lâm sàng.

Những điểm mới cần lưu ý trong Nghị đinh 131/2020/NĐ-CP về công tác dược lâm sàng.
Những điểm mới cần lưu ý trong Nghị đinh 131/2020/NĐ-CP về công tác dược lâm sàng.
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA DƯỢC Những điểm mới cần lưu ý trong Nghị đinh 131/2020/NĐ-CP về công tác dược lâm sàng.

Những điểm mới cần lưu ý trong Nghị đinh 131/2020/NĐ-CP về công tác dược lâm sàng.

Những điểm mới cần lưu ý trong Nghị đinh 131/2020/NĐ-CP về công tác dược lâm sàng.

Nghị định số 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Chính phủ ban hành ngày 02/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nghị định 131/2020/NĐ-CP ra đời bãi bỏ Thông tư 31/2012/TT-BTY ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện.

 Những nội dung mới thay đổi giữa Nghị định 131/2020/NĐ-CP và Thông tư 31/2012/TT-BTY được tóm tắt trong bảng sau:

NGHỊ ĐỊNH 131/2020/NĐ-CP

THÔNG TƯ 31/2012/TT-BTY

1. Phạm vi điều chính

 

 • Cơ sở KB, CB có hoạt động sử dụng thuốc

+ Cơ sở có khoa Dược

+ Cơ sở không có khoa Dược

+ Nhà thuốc bệnh viện

 • Bệnh viện có khoa Dược với cơ cấu đầy đủ theo quy định

2. Người phụ trách công tác dược lâm sàng

2.1. Điều kiện

 

 • Quy định cụ thể các điều kiện của người phụ trách công tác DLS
 • Không có quy định cụ thể

2.2. Số lượng

 

 • 01 người
 • Không có quy định cụ thể

3. Người làm công tác dược lâm sàng

 

3.1. Điều kiện

 

 • Tốt nghiệp đại học ngành dược trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 • Đối với cơ sở KB, CB bằng YHCT:

+ Tốt nghiệp đại học ngành dược trở lên và:

+ Bằng tốt nghiệp Trung cấp YHCT hoặc Dược cổ truyền hoặc giấy chứng nhận (GCN) về lương y, lương dược/GCN bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, GCN khác về Y Dược cổ truyền, hoặc

+ Bằng tốt nghiệp ngành YHCT trở lên.

 • Là dược sĩ đại học và phải đáp ứng một trong ba điều kiện sau:

+ Được đào tạo liên tục và có chứng chỉ thực hành DLS

+ Được đào tạo DH chuyên ngành định hướng DLS

+ Được đào tạo sau ĐH chuyên ngành dược lý - DLS

3.2. Số lượng

 

 • Quy định cụ thể số lượng:

+ 01 người/200 giường bệnh;

+ 01 người/1000 đơn thuốc

+ < 200 giường bệnh hoặc không tổ chức khoa dược: có 01 người làm công tác DLS kiêm phụ trách công tác DLS; 01 người/1000 đơn thuốc

 

 • Không có quy định cụ thể

3.3. Lộ trình tăng số lượng

 

 • Có quy định cụ thể:

+ Đến 01/01/2026: các bệnh viện hạng II phải có 01 người/150 giường bệnh và 1,5 người/1000 đơn thuốc;

+ Đến 01/01/2031: các cơ sở KB, CB có 01 người/100 giường bệnh và 02 người/1000 đơn thuốc

 • Không có quy định cụ thể

4. Hoạt động dược lâm sàng

 

4.1. Cơ sở KCB:

 

 • Khoa Dược:

+ 7 hoạt động chính theo quy định tại Điều 80 Luật Dược

+ 18 nhiệm vụ cụ thể.

 • Khoa lâm sàng, khoa, phòng khám bệnh: 04 hoạt động chính.
 • Khoa Dược: có 14 nhiệm vụ chung

 

 

 

 • Khoa lâm sàng: có 04 nhiệm vụ

4.2. Nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện:

 

 • 3 hoạt động chính theo quy định tại Điều 80 Luật Dược;
 • 8 nhiệm vụ cụ thể.
 • Không có quy định đối với nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện

5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Phải tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện hoạt động DLS của cơ sở KB, CB:

 • Bố trí đủ số lượng người làm công tác DLS
 • Bảo đảm việc tham gia đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên ngành  DLS cho người phụ trách, người làm công tác DLS.
 • Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện hoạt động DLS.

Trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện:

 • Tuyển dụng và đào tạo dược sĩ lâm sàng;
 • Chỉ đạo trưởng khoa Dược xây dựng và thực hiện nhiệm vụ cụ thể của dược lâm sàng
 • Chỉ đạo các khoa lâm sàng, khoa cận lâm sàng, khoa chống nhiễm khuẩn và các khoa phòng liên quan phối hợp với khoa Dược để thực hiện hoạt động DLS.

6. Trách nhiệm của người phụ trách công tác dược lâm sàng

 • Theo quy định tại khoản 1 Điêu 82 Luật Dược
 • Trách nhiệm cụ thể:

+ Tư vấn, đề xuất với trưởng khoa dược, người đứng đầu cơ sở KCB mô hình hoạt động và quy chế làm việc của bộ phận DLS;

+ Phân công công việc cụ thể, chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ cho người làm công tác DLS;

+ Tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận DLS.

+

+ Rà soát, kiểm tra để báo cáo trong họp giao ban với khoa lâm sàng, khoa, phòng khám bệnh về các nội dung tư vấn sử dụng thuốc với người kê đơn, bao gồm cả trường hợp người kê đơn đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung tư vấn của người làm công tác dược lâm sàng.

 • Không có quy định cụ thể

7. Trách nhiệm của người làm công tác dược lâm sàng

 • Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật Dược 
 • Trách nhiệm cụ thể:

+ Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian tại một số khoa lâm sàng theo nhiệm vụ được phân công; trực tiếp tham gia nhóm điều trị cho người bệnh;

+ thực hiện chức năng giám sát, báo cáo về tình hình sử dụng thuốc tại cơ sở đối với người làm công tác dược lâm sàng tại bộ phận dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Tham gia nghiên cứu khoa học và tham gia các khóa đào tạo liên tục về dược lâm sàng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

+ Tổng hợp báo cáo các hoạt động tư vấn sử dụng thuốc đối với người kê đơn định kỳ ít nhất 1 tuần/1 lần cho người phụ trách công tác dược lâm sàng hoặc trưởng khoa dược hoặc người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

 

 

 • Trách nhiệm cụ thể:

+ Thực hiện kế hoạch công tác dược lâm sàng được Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa Dược phân công.

8. Lộ trình thực hiện

 

- Bệnh viện hạng I trở lên: 01/01/2021

- Bệnh viện hạng II: chậm nhất đến 01/01/2024

- Bệnh viện hạng III, IV, BV chưa xếp hạng từ tuyến quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh: chậm nhất đến 01/01/2027

- Các cơ sở KB, CB khác có hoạt động sử dụng thuốc: chậm nhất đến 01/01/2030.

 

 • Không có quy định cụ thể.

 

 

 

 

backtop